Ανακοινώσεις / Δημοσιεύσεις 2019/08

Πρόσκληση Μετόχων σε Έκτακτη Γ.Σ.
της 9 Αυγούστου 2019

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
WASTE ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «WasteEnergy Α.Ε.»
σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της WASTE ENERGY Α.Ε., σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, την 9η Αυγούστου 2019 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή ώρα ώρα 14:00, μέσω skype meeting, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  • 1. Συζήτηση περί της μεταφοράς έδρας της Waste Energy AE.
  • 2. Μετατροπή ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν η Εταιρεία ενημερώνει του μετόχους για τα εξής:

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπων

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι 3 αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι 3 φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων

Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ΚΝ 2190/1920 μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

WasteEnergy A.E.
Μαρίκας Κοτοπούλι 17,
45 445 Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ.: 2651 303 753
Φαξ.: 2651 306 109
Α.Φ.Μ. 997.535.982
IBAN EUR: GR86 0140 7700 7700 0200 2015 288
BIC: CRBAGRAA

 

 

 

SCIN AB
BioBox-e
BioBox-e
EECT-Turbomachinery
FlexEnergy
EnerCore

ΕΤΟΣ 2018 Πρόσκληση 09-08-2019 Έκθεση Ισολογισμού 2018 Ισολογισμός 2018
ΕΤΟΣ 2017 Πρόσκληση 25-09-2018 Έκθεση Ισολογισμού 2017 Ισολογισμός 2017
ΕΤΟΣ 2016 Πρόσκληση 25-09-2017 Έκθεση Ισολογισμού 2016 Ισολογισμός 2016
ΕΤΟΣ 2015 Πρόσκληση 25-09-2016 Έκθεση Ισολογισμού 2015 Ισολογισμός 2015
ΕΤΟΣ 2014 Πρόσκληση 30-07-2015 Έκθεση Ισολογισμού 2014 Ισολογισμός 2014