Ίδρυση της WASTEENERGY A.E

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «WASTE ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

(ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1157/15-02-2013)