wasteenergy logo THE CLEANEST ENERGY SOLUTIONS

Flex Turbine ΜΤ250™

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MT250

Συµπαραγωγή Ηλεκτρικής – Θερµικής Ενέργειας(CHP)

Το σύστηµα 250kW παρέχει καθαρό, συνεχές ρεύµα σε µια εγκατάσταση, ενώ ανακτά θερµότητα για µεγαλύτερη αποδοτικότητα στη θέρµανση, ψύξη και συστήµατα ζεστού νερού στον χώρο. Είναι ο πιο αξιόπιστος και µε την καθαρότερη καύση αεριοστρόβιλος, κατάλληλος για βιοµηχανικές ή εµπορικές εφαρµογές εγκαταστάσεων, όπως ιατρικές εγκαταστάσεις, δηµόσια κτίρια, πανεπιστήµια κ.ά.

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

Η τεχνολογία FlexEnergy δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να παράγουν συνεχή ενέργεια από αέρια που περιέχουν µεθάνιο, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνουν χαµηλές εκποµπές ΝΟx, CO και Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ). Η τεχνολογία αυτή είναι κατάλληλη για χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων και γενικότερα εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου µέσω αναερόβιας χώνευσης βιοµάζας. Επιπλέον εφαρµογές που σχετίζονται µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι η εκµετάλλευση της θερµικής ενέργειας από την καύση βιοµάζας και των συστηµάτων συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας (CSP).

Παραγωγή  Πετρέλαιου & Φυσικού Αερίου

Καύσιµα υδρογονανθράκων µπορεί να προκύψουν από πολλές λειτουργίες κατά τη διαδικασία ανάκτησης πετρελαίου / φυσικού αερίου. Ακατέργαστα αέρια προερχόµενα από διαδικασίες ανάκτησης µπορούν συχνά να υποστούν επεξεργασία για άµεση χρήση σε αεριοστρόβιλο. Ενώσεις υδρογονανθράκων µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµο εφόσον διατηρείται επαρκής καταστολή από το σηµείο υγροποίησης. Επίσης απαέρια από δευτερογενή επεξεργασία µε µεγάλη περιεκτικότητα σε αιθάνιο και προπάνιο είναι χρήσιµα σαν αέρια καύσιµα για τον αεριοστρόβιλο.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Ο Flex Turbine™ MT250 λειτουργεί αποτελεσµατικά χρησιµοποιώντας ένα ευρύ φάσµα αερίων καυσίµων. Η ικανότητα αυτή προσαρµογής της τεχνολογίας καύσης του αεριοστροβίλου, δίνει την δυνατότητα στον ΜΤ250 να πραγµατοποιεί καθαρή και αποδοτική κατανάλωση καυσίµων ενός ευρέως φάσµατος θερµιδικής αξίας – ακόµη και αερίου µε 30% περιεκτικότητα σε µεθάνιο. Έτσι, µείγµατα καυσίµων χαµηλής (βιοαερίου) ή πολύ υψηλής ενεργειακής αξίας (φυσικού αερίου) που οι άλλες τεχνολογίες αδυνατούν να εκµεταλλευτούν, η MT250 τα αξιοποιεί.

Πλεονεκτήµατα ενός Flex Turbine™ MT250

 • Είναι µια αξιόπιστη πηγή ενέργειας, η οποία µπορεί να τροφοδοτεί µε ασφάλεια και να καλύπτει τις ανάγκες της εκάστοτε εγκατάστασης σε ηλεκτρικό ρεύµα ακόµη και σε περίπτωση βλάβης του δικτύου.
 • Έχουν καταγραφεί πολλές και συνεχόµενες ώρες λειτουργίας σε ποικίλες εφαρµογές και περιβάλλοντα.
 • ∆ιαθέτει εσωτερικό σύστηµα ανάκτησης θερµότητας από καυσαέρια δηµιουργώντας µικρότερες ανάγκες σε χώρο.
 • Παρέχει δυνατότητα θέρµανσης/ ψύξης σε συνδυασµό µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση ενέργειας σε βάθος χρόνου.
 • Εξασφαλίζει σταθερό κόστος παραγωγής ενέργειας στην εκάστοτε εφαρµογή (π.χ. βιοµηχανική µονάδα), εν αντιθέσει µε την απευθείας σύνδεσή της µε το δίκτυο παροχής ηλεκτρισµού.
 • Λειτουργεί σε αντίξοες συνθήκες και ακραία περιβάλλοντα χάριν του στιβαρού και ανθεκτικού σχεδιασµού της, καθώς και της ποιότητα κατασκευής της.
 • Παρουσιάζει χαµηλές συγκεντρώσεις αερίων ρύπων ως αποτέλεσµα του πατενταρισµένου καυστήρα χαµηλών εκποµπών ΝΟx.
 • Ανακτά τη θερµότητα του κινητήρα ενισχύοντας την απόδοση του αεριοστρόβιλου.
 • Είναι διαθέσιµο προς ενσωµάτωση fuel gas booster για αύξηση της πίεσης του αερίου καυσίµου στα κατάλληλα επίπεδα λειτουργίας της µηχανής.
 • Είναι πιστοποιηµένη τεχνολογία, βάσει των αυστηρότερων κανονισµών της πολιτείας της Καλιφόρνιας, ως προς τις εκποµπές αερίων ρύπων.
Εξαιρετικά καθαρή ηλεκτρική ενέργεια και ωφέλιμη θερμική ενέργεια που παράγεται από ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα αεριοστροβίλου

Ένας σύγχρονος αεριοστρόβιλος

Οι στροβιλοκινητήρες - γεννήτριες αερίου αποτελούν την πιο καθαρή τεχνολογία καύσης που διατίθεται σήμερα. Ο 250 kW Flex Turbine ™ ηγείται με την καθαρή τεχνολογία χαμηλών εκπομπών, ως ο καλύτερος τρόπος χαμηλής κατανάλωσης και υψηλότερης παραγωγής. Στην καρδιά αυτού του καταπληκτικού μηχανήματος υπάρχει ένα απλό, ισχυρό μοναξονικό σύστημα που έχει αποδειχθεί ως ένα από τα πιο αξιόπιστα και δυνατά στην κατηγορία του.

 • Flex Turbine ΜΤ250™
 • Flex Turbine ΜΤ250™