wasteenergy logo THE CLEANEST ENERGY SOLUTIONS

Ener-Core Power Oxidizer EC250

Ο Ener-Core Power Oxidizer EC250 είναι ο συνδυασµός ενός συστήµατος οξείδωσης (αντί για συµβατικό κινητήρα εσωτερικής καύσης) και αεριοστροβίλου της FlexEnergy, ο οποίος δηµιουργεί ένα σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας µε σχεδόν µηδενικές εκποµπές ρύπων και µε ένα ευρύ φάσµα αέριων καυσίµων. Το σύστηµα δέχεται αέριο καύσιµο περιεκτικότητας 1.5% σε µεθάνιο (µετά από αραίωση), το οποίο και απορροφά µε αέρα πριν την οξείδωση. Επιπλέον, ο  Ener-Core Power Oxidizer EC250 µπορεί να διαχειριστεί αέριο καύσιµο που περιέχει υγρασία και σιλοξάνες.

Πλεονεκτήματα του Ener-Core Power Oxidizer EC250

 • 
Παράγει ηλεκτρική και θερµική ενέργεια από τις υπάρχουσες πηγές βιοαερίου στους χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων, από την παραγωγή βιοαερίου σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, µονάδες επεξεργασίας γεωργικών, γαλακτοκοµικών, βιοµηχανικών αποβλήτων µε αναερόβια χώνευση, ορυχεία άνθρακα, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και κοιτάσµατα πετρελαίου.
 • 
Εξαλείφει την ανάγκη για συµπίεση αερίου και πρότερη αφαίρεση σιλοξανών.
 • Λειτουργεί εξίσου καλά στο 100% (1000 Btu / ΕΕΤ), το 50% (500 Btu / ΕΕΤ), 15% (150 Btu / ΕΕΤ) και 1.5% (15 Btu / ΕΕΤ) καυσίµου µεθανίου.
 • Λειτουργεί καθαρά και αποτελεσµατικά µε ένα ευρύ φάσµα καυσίµων, συµπεριλαµβανοµένων καυσίµων µε διαφορετικό ενεργειακό περιεχόµενο.
 • 
Παράγει εκποµπές NOx, CO, VOC κάτω από 1 ppm, σηµαντικά χαµηλότερες από εκείνες άλλων σταθµών και πυρσών καύσεως.
 • 
Ενσωµατώνει δύο δοκιµασµένες και αποτελεσµατικές τεχνολογίες – τεχνολογία αεριοστροβίλου αερίου σε συνδυασµό µε θερµική οξείδωση – µε έναν πρωτοποριακό τρόπο.
 • 
Προσαρµόζεται για να ταιριάζει µε τη διαθέσιµη ενέργεια του αερίου.
 • Χαµηλό κόστος συντήρησης.
Ο Ener-Core Power Oxidizer EC250 καταργεί την πολυπλοκότητα και το κόστος της επεξεργασίας καυσίμων που απαιτείται από παραδοσιακές τεχνολογίες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Ener-Core Power Oxidizer EC250

Ο Ener-Core Power Oxidizer EC250 είναι η µόνη ολοκληρωµένη λύση καθαρής ενέργειας που λειτουργεί άµεσα µε αέριο καύσιµο χαµηλής ενεργειακής αξίας.

Το διάγραµµα 1 δείχνει έναν συµβατικό σταθµό αεριοστροβίλου: Συµπιεσµένο καύσιµο εγχέεται σε πεπιεσµένο αέρα και καίγεται, και η ενέργεια που απελευθερώνεται από την καύση χρησιµοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Κάθε καύσιµο είναι διαφορετικό και ως εκ τούτου απαιτεί δικό του συµπιεστή, ξεχωριστό καθαρισµό και µοναδικό καυστήρα. Η αφαίρεση σιλοξανών από το καύσιµο µε σύστηµα επεξεργασίας είναι ο πιο αδύναµος κρίκος στις συµβατικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής βιοαερίου σε χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων. Η επεξεργασία των καυσίµων καταναλώνει περίπου 20% της παραγόµενης ενέργειας. Με τον EC250 δεν απαιτείται αφαίρεση σιλοξανών και επεξεργασία καυσίμου, όπως φαίνεται στο διακριτό γκρι πλαίσιο στην κορυφή του διαγράµµατος 1.

Ο Ener-Core Power Oxidizer EC250 λειτουργεί µε το ευρύτερο φάσµα καυσίµων ακόµη και µε περιεκτικότητα µεθανίου µόλις 5% ενώ παράλληλα οι εκποµπές αέριων ρύπων είναι σχεδόν µηδενικές

Στο διάγραµµα 2  παρουσιάζεται η λειτουργία του EC250 µε τα µοναδικά χαρακτηριστικά του -διακριτό πλαίσιο στο κάτω µέρος του διαγράµµατος. Το καύσιµο αναρροφάται µε τον αέρα σχηµατίζοντας ένα µείγµα 15 Btu/cft  το οποίο και συµπιέζεται. Η ενέργεια που απελευθερώνεται, οξειδώνεται στον Power Oxidizer. Η υψηλή θερμοκρασία και πίεση που δημιουργούνται στον οξειδωτή χρησιµοποιούνται στη συνέχεια για να περιστραφεί ο υπερσυμπιεστής και να παραχθεί ηλεκτρισµός. Ο EC250 δεν απαιτεί συµπιεστή καυσίµων ή επεξεργασία καυσίµου. Ανεξαρτήτως του αρχικού περιεχοµένου Btu του καυσίµου, αυτό αραιώνεται µε αέρα σε 15 Btu/cft  (1,5% µεθάνιο, ή το 1,5% της δύναµης του φυσικού αερίου).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ονοµαστική ισχύς εξόδου ηλεκτρικού ρεύµατος: 250kW
Ελάχιστη Ανωτέρα Θερµογόνος ∆ύναµη Καυσίµου: 0.55 MJ/m3 (15Btu/scf)
Εύρος πιέσεων για παροχή καυσίµου : 21-34 kPa (3-5 psig)
Συγκέντρωση ΝΟx στα καυσαέρια : <1ppm
Συγκέντρωση CΟ στα καυσαέρια: <1ppm
Heat Rate (HHV) : 15400 kJ/kWh (14600 Btu/kWh)
Θερµοκρασία καυσαερίων: 232-2600C (450-5000 F)
Παροχή καυσαερίων: 2.13 kg/s (4.7 lb/sec)
Βάρος συστήµατος: 24500 kg (540000 lbs)
∆ιαστάσεις του συστήµατος: 732cm x 274 cm x 716 cm tall (24 ft x 9 ft x 23.5 ft)

Ευελιξία Καυσίµου

Ο Ener-Core Power Oxidizer EC250 λειτουργεί αποτελεσµατικά με ένα ευρύ φάσµα πηγών καυσίµων, συµπεριλαµβανοµένων και καυσαερίων µε µόλις 1.5% µεθάνιο.
flex power oxidizer gas btu / scf

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Πάνω από 300 εκατοµµύρια τόνοι µεθανίου (CH4) διαρρέουν στην ατµόσφαιρα κάθε χρόνο, προερχόµενοι από ανθρώπινες δραστηριότητες.

Οι εκποµπές αερίων ρύπων του Ener-Core Power Oxidizer EC250 πληρούν τους πλέον αυστηρούς κανονισµούς του California Air Resources Board 2013, τόσο για τη χρήση φυσικού αερίου, όσο και απαερίων, ενώ είναι πάνω από 30 φορές χαµηλότερη από το µέσο όρο των απαιτήσεων στις ΗΠΑ για  υφιστάµενες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής.

Ο παρακάτω πίνακας συγκρίνει τις εκπομπές αερίων του Ener-Core Power Oxidizer EC250 με τα ισχύοντα και τα μελλοντικά όρια εκποµπών αερίων ρύπων. (Διάγραμμα Ορίων Εκποµπών Αερίων Ρύπων. PPMV @ 15% O2).

NOx CO
Emissions Standars
PPMV @ 15% O2
Current 2012 /
2013
Current 2012 /
2013
Ener-Core EC250 < 1 < 1 < 1 < 1
CARB
Distributed Generation Waste Gas Rule®
< 10 ≈ 1 120 < 3
SCAQMD
Landfill/Digester IC Engines
36/45 11 2000 250
Η παραγωγή καθαρής ενέργειας από πηγές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, όπως ΧΥΤΑ, αναερόβιες διεργασίες, ανθρακωρυχεία, ανόρυξη πετρελαίου, βιομηχανικές δραστηριότητες κτλ., ήταν προβληματική με τις έως τώρα συμβατικές τεχνολογίες.
H τεχνολογία του Ener-Core Power Oxidizer έρχεται να καλύψει το κενό αυτό και να δώσει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα.

AΓΟΡΕΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
 • Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
 • Μονάδες παραγωγής βιοαερίου μέσω αναερόβιας χώνευσης βιομάζας
 • Μονάδες επεξεργασίας γεωργικών, γαλακτοκομικών, βιομηχανικών αποβλήτων κ.α. με αναερόβια χώνευση
 • Βιοαέριο-Tail gas

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

 • Κοιτάσματα πετρελαίου
 • Κοιτάσματα φυσικού αερίου
 • Προετοιμασία Αγωγού Φυσικού Αερίου (απαέρια)
 • Απαέρια από άλλες εφαρμογές
 • Αγωγός Φυσικού Αερίου

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Σχεδόν μηδενικοί ρύποι
 • Ευελιξία σε χρήση καυσίμων
 • Χαμηλούς ρύπους σε ΝΟx, CΟ, VOCs
 • Ελάχιστη προεργασία καύσιμου
 • Χαμηλό κόστος συντήρησης
 • Ενσωματωμένο σύστημα αναθέρμανσης

 • Flex Powerstation™