Πελάτης:Υπηρεσία Περιφερειακής Υγιεινής Βεντούρα
Ημερομηνία:15 March 2013

ΧΥΤΑ

Η Υπηρεσία Περιφερειακής Υγιεινής της Βεντούρα στην Καλιφόρνια θέλησε να εκµεταλλευτεί άµεσα το εκλυόµενο βιοαερίο από το ΧΥΤΑ, αντί να περιµένουν 5-10 χρόνια για τη βέλτιστη ροή που απαιτείται από µια µεγάλης κλίµακας εµβολοφόρα µηχανή. Με την εγκατάσταση του συστήµατος FlexTurbine, η Υπηρεσία Περιφερειακής Υγιεινής της Βεντούρα επιβεβαίωσε τη δέσµευσή της για χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και την περιβαλλοντική διαχείριση. Η συνεργασία µε την FlexEnergy θα συνεχίσει να αποδίδει µερίσµατα στο µέλλον, καθώς πέραν από τα 9 συστήµατα 250kW MT250 τουρµπινών θα αυξήσει τα συστήµατα σε 15 για την πλήρη κάλυψη του δυναµικού του ΧΥΤΑ της Toland Road.

Αποτελέσµατα: Ετήσιες Εκποµπές: CARB πιστοποιηµένο για λειτουργία σε χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων.

Ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας: $ 1.9MM/έτος

Πρότυπο Χαρτοφυλάκιο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας: 2,25 MW, υπέρ των ανανεώσιµων ενεργειακών στόχων της Καλιφόρνια.